Statut Urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie


Statut Urzędu Pracy

 

Uchwała Nr XLVII/310/06
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
z dnia 27 czerwca 2006 roku

w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Dzierżoniowie

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 2 i 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu Dzierżoniowskiego uchwala:

 Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie

 

 

 

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

 

§1

 

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie zwany dalej Urzędem Pracy działa na podstawie:

1)      ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)
2)      ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)
3)      ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)
4)      innych przepisów prawa i niniejszego Statutu.

 §2

 

1.      Urząd Pracy jest jednostką organizacyjną powiatu, działającą jako jednostka budżetowa.
2.      Urząd Pracy wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej.

§3

 

Siedzibą Urzędu Pracy jest miasto Dzierżoniów, a teren działania Urzędu obejmuje obszar Powiatu Dzierżoniowskiego.

 

 Rozdział II
Cel i zadania Urzędu Pracy

 

§4

 

Celem działania Urzędu Pracy jest promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa bezrobotnych i poszukujących pracy.

§5

 

Urząd Pracy wykonuje zadania samorządu powiatowego  w zakresie polityki rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Rozdział III
Zarządzanie i organizacja

 

§6

 

Urzędem Pracy kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej działalności.

 §7

 

1.      Dyrektor Urzędu Pracy kieruje Urzędem Pracy przy pomocy zastępców.
2.      Dyrektor Urzędu Pracy jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu Pracy.

 §8

 

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Pracy, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora Urzędu Pracy i uchwalony przez Zarząd Powiatu.

 

 

Rozdział IV
Gospodarka Finansowa

 

§9

 

Urząd Pracy prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami obowiązującymi dla jednostek budżetowych.

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe

 

§10

 

Zmiany statusu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

§11

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, jednostka budżetowa działa na podstawie statutu nadanego przez organ stanowiący.

Art. 238 ust. 3 powyższej ustawy stanowi, iż jednostkom budżetowym nieposiadającym statutów, organ stanowiący nadaje statut w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli do 30 czerwca br.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

/-/ Zofia Mirek

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę