Zatrudnianie cudzoziemców - przypadki zezwolenia na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty - Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie


Zatrudnianie cudzoziemców - przypadki zezwolenia na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty

Przypadki, w których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji starosty
      Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie informuję, że zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009  w sprawie określenia przypadków,   w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2015r. poz. 97 oraz z 2017r. poz.2347 ze zm.)

          Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji , o której mowa w art. 88 c ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,  w przypadku:

1) cudzoziemca upoważnionego do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) obywatela Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, wykonującego prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym;
3) cudzoziemca, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, o którym mowa w art. 87 ust. 3 lub 4 ustawy - pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń i umowy o pracę oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne;
4) cudzoziemca - trenera sportowego lub sportowca, wykonującego pracę na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
5) lekarza i lekarza dentysty, odbywającego szkolenie lub realizującego program specjalizacji, na podstawie przepisów w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów;
6) cudzoziemca, który będzie wykonywał pracę w zawodzie określonym w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i PolitykiSpołecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. (poz. 1264)
 

Zatrudnianie cudzoziemców

Zatrudnianie cudzoziemców
Załączniki
Wykaz zawodów w przypadku których Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji Starosty (pdf, 261 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę