Kodeks Etyki - Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie


Kodeks Etyki

 

Kodeks Etyki

 Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie

 PREAMBUŁA

Celem niniejszego kodeksu jest sprecyzowanie wartości i zasad zachowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków oraz poinformowanie klientów o standardach zachowań, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie.

Kodeks wartości etycznych pracownika samorządowego ma na celu poprawę jakości pracy urzędnika, relacji między pracownikami urzędu oraz pracownikami a interesantami, zmianę funkcjonujących w świadomości społecznej stereotypów, a także kształtowanie postaw urzędnika opartych na wartościach moralnych.

Kodeks wartości etycznych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie oparty został na fundamentalnych wartościach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności, jawności i lojalności.

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:

 1. Kodeksie ? należy przez to rozumieć Kodeks Wartości Etycznych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie;

 2. Pracowniku samorządowym ? należy przez to rozumieć pracownika Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie posiadającego status pracownika samorządowego o którym mowa w ustawie z dnia 21.11.2008r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223 poz. 1458 ze zm.);

 3. Urzędzie - należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie;

 

 1. Ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 69 poz.415 ze zm.);

 II. ZASADY OGÓLNE

 1. Kodeks wyznacza zasady postępowania pracowników samorządowych w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych tj. pełnieniem służby publicznej.

 2. Zasady określone w niniejszym kodeksie mają być stosowane przez wszystkich pracowników posiadających status pracownika samorządowego.

 3. Pracownicy samorządowi traktują pracę jako służbę publiczną na zajmowanym stanowisku, służą państwu i społecznościom lokalnym, przestrzegają porządku prawnego i wykonują należycie powierzone zadania.

 4. Pracownik samorządowy nie może brać udziału ani w jakikolwiek sposób - choćby
  pośrednio - uczestniczyć w czynnościach albo przedsięwzięciach, które podważałyby do niego zaufanie.

 5. Pracownik samorządowy obowiązany jest przestrzegać norm prawnych, etycznych, moralnych, w tym zawartych w niniejszym kodeksie.

6. Pracownicy samorządowi, którzy wskutek własnego postępowania, zarówno w miejscu pracy jak i poza nim ryzykują utratę zaufania niezbędnego przy wykonywaniu zadań publicznych naruszają normy niniejszego kodeksu.

III. ZASADY POSTĘPOWANIA

 1. Każdy pracownik samorządowy jest osobiście odpowiedzialny za swoje działania.

 2. Pracownicy samorządowi pełniący służbę publiczną zobowiązani są dbać o wykonywanie
  zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesu państwa, interesu
  wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu obywateli.

 3. Pracownicy samorządowi powinni przy wykonywaniu swoich obowiązków w szczególności przestrzegać i stosować następujące zasady:

 • praworządności,

 • bezstronności i bezinteresowności,

 • uczciwości i rzetelności,

 • odpowiedzialności,

 • obiektywności,

 • jawności postępowania,

 • dbałości o dobre imię urzędu i pracowników samorządowych,

 • godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim,

 • uprzejmości i życzliwości w kontaktach z interesantami, zwierzchnikami i

współpracownikami.

4. Pracownik samorządowy pamiętając o służebnym charakterze własnej pracy, wykonuje ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej, przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.

IV. WYKONYWANIE ZADAŃ

 1. Służba publiczna opiera się na zaufaniu publicznym i wymaga od pracowników
  samorządowych poszanowania prawa oraz stawiania interesu publicznego ponad interes osobisty. Obywatele oczekują od pracowników samorządowych wysokich standardów etycznych zachowań.

 2. Pracownicy samorządowi pełnią urząd w ramach prawa i działają zgodnie z prawem.
  Podejmowane przez nich rozstrzygnięcia i decyzje posiadają podstawę prawną, ich treść
  jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, zawierają uzasadnienie oraz informację o przysługujących środkach odwoławczych.

 3. Pracownicy samorządowi działają bezstronnie i bezinteresownie.

 4. Pracownicy samorządowi nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu i głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes
  osobisty.

 5. Pracownicy samorządowi nie wykorzystują i nie pozwalają na wykorzystanie powierzonych im zasobów, kadr i mienia publicznego w celach prywatnych.

 6. Pracownicy samorządowi nie podejmują prac ani zajęć kolidujących z pełnionymi
  obowiązkami służbowymi.

 7. Pracownicy samorządowi nie podejmują arbitralnych decyzji, które mogą mieć
  negatywny wpływ na sytuację obywateli oraz powstrzymują się od wszelkich form
  faworyzowania.

 8. Pracownicy samorządowi nie ulegają wpływom i naciskom politycznym, które mogą
  prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym.

 9. Pracownicy samorządowi pełniąc obowiązki kierują się interesem wspólnoty
  samorządowej i nie czerpią korzyści materialnych ani osobistych z tego tytułu, nie
  działają też w prywatnym interesie osób lub grup osób.

 1. Pracownicy samorządowi korzystają z uprawnień wyłącznie dla osiągnięcia celów, dla
  których uprawnienia te zostały im powierzone mocą odnośnych przepisów.

 2. Pracownicy samorządowi nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu
  wypełnianiu obowiązków służbowych lub wpływają negatywnie na obiektywizm
  podejmowanych decyzji.

 3. Pracownicy samorządowi wykonują obowiązki rzetelnie, sumiennie, z szacunkiem dla
  innych i poczuciem własnej godności.

 4. W prowadzonych sprawach równo traktują wszystkich mieszkańców społeczności
  lokalnej, nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających
  z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani
  osobistych.

 5. Pracownicy samorządowi ponoszą odpowiedzialność za decyzje i działania nie unikając
  trudnych rozstrzygnięć. Zarządzając powierzonym majątkiem i środkami publicznymi
  winni wykazywać należytą staranność i gospodarność.

 6. Pracownicy samorządowi ujawniają próby marnotrawstwa, defraudacji środków
  publicznych, nadużywania władzy lub korupcji bezpośrednim przełożonym lub
  Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy.

 7. Pracownicy samorządowi zgłaszają wątpliwości dotyczące celowości lub legalności
  podejmowanych w urzędzie decyzji swojemu bezpośredniemu przełożonemu,
  a w przypadku braku jego reakcji, Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy.

 8. Pracownicy samorządowi udostępniają obywatelom żądanych przez nich informacji
  i umożliwiają dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi
  w odrębnych przepisach. Odmowa udostępnienia informacji publicznej wymaga formy
  pisemnej i uzasadnienia.

 9. Pracownicy samorządowi nie ujawniają informacji poufnych ani nie wykorzystują ich dla
  korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu
  zatrudnienia. Obowiązani są do zachowania tajemnicy państwowej i służbowej
  w zakresie przez prawo przewidzianym.

V. MERYTORYCZNE PRZYGOTOWANIE DO PRACY

 

 1. Pracownicy samorządowi są zatrudniani w ramach organizowanych przez urząd naborów.
  Muszą posiadać oni odpowiednie kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

 2. Pracownicy samorządowi rozwijają swoje kwalifikacje zawodowe i pogłębiają wiedzę
  potrzebną do wykonywania swoich obowiązków poprzez samokształcenie i udział
  w szkoleniach.

 3. Pracownicy samorządowi są lojalni wobec urzędu i zwierzchników oraz gotowi do wykonywania poleceń służbowych.

 4. Zwierzchnicy udzielają obiektywnych, zgodnych z najlepszą wolą i wiedzą porad i opinii
  pracownikom samorządowym, włącznie z oceną legalności i celowości ich działania.

 5. W kontaktach z interesantami pracownicy zachowują się uprzejmie, są pomocni
  i udzielają odpowiedzi na skierowane do nich pytania wyczerpująco i dokładnie.

 6. Pracownicy samorządowi dbają o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegają zasad
  poprawnego zachowania właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej
  w miejscu pracy i poza nim.

 7. Pracownicy samorządowi zobowiązani są do skromnego i schludnego ubioru godnego pracownika samorządowego, wyrażając tym samym szacunek dla klienta jednostki w której wykonują powierzoną pracę.

VI. ZAPOBIEGANIE KORUPCJI

 1. Pracownik samorządowy dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne,
  zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy też korupcji.

 2. Pracownikowi samorządowemu w związku z realizowanymi przez niego zadaniami nie wolno przyjmować żadnych korzyści materialnych (typu: prezenty, pożyczki, usługi, itp.), ani też doprowadzać do faworyzowania osób, firm, instytucji.

 3. Pracownik samorządowy nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują
  z obowiązkami służbowymi.

 4. Pracownik samorządowy w prowadzonych sprawach traktuje równo wszystkich
  uczestników, nie ulega żadnym naciskom.

 5. Pracownik samorządowy wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszyscy pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie zobowiązani są przestrzegać przepisów niniejszego Kodeksu i kierować się jego zasadami.

 2. Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z niniejszym Kodeksem winno być załączone
  do akt osobowych.

 3. Kopie Kodeksu znajdują się we wszystkich działach Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu.

 4. Zmiana niniejszego Kodeksu może nastąpić w drodze zarządzenia Dyrektora
  Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie.

 5. Pracownicy samorządowi za nieprzestrzeganie niniejszego kodeksu ponoszą
  odpowiedzialność porządkową i dyscyplinarną.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę