Szkolenia zlecane lub powierzane instytucjom szkoleniowym dla grup osób uprawnionych kierowanych przez PUP - Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie


SZKOLENIA ZLECANE LUB POWIERZANE INSTYTUCJOM SZKOLENIOWYM DLA GRUP OSÓB UPRAWNIONYCH KIEROWANYCH PRZEZ PUP

Kto ma szansę?

Osoba bezrobotna, która:
-- jest osobą bez kwalifikacji, chcącą podnieść, uzupełnić lub zmienić kwalifikacje lub umiejętności,
–    w okresie kolejnych trzech lat przed skierowaniem na szkolenie wydatki w zakresie  kosztów szkoleń przeznaczonych na tę osobę nie przekroczyły 10 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
–    został dla niej określony odpowiedni profil pomocy,
–    ma takie działanie zaplanowane w IPD,
–    złożyła wniosek o skierowanie na szkolenie,
–    uzasadni celowość skierowania na szkolenie.

Standardy Kwalifikacji Zawodowych i Modułowe Programy Szkoleń(www.kwalifikacje.praca.gov.pl)
Rejestr Instytucji Szkoleniowych (www.ris.praca.gov.pl)

Art. 40, 41, 42 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późn. zm.) 
Rozporządzenie MPiPS z dn. 14.09.2010 (Dz. U. nr 177, poz. 1193).

Siedziba PUP w Dzierżoniowie: pok. nr 3, tel. 74 832 52 33
Filia PUP w Bielawie: pok. nr 2, tel. 74/ 832 52 63

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę