Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie


Zawartość stron

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie zakończył realizację projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie dzierżoniowskim (II)", współfinansowany ze środków EFS w ramach poddziałania 1.1.2 PO WER. Celem projektu było zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29. roku życia, pozostających bez pracy w powiecie dzierżoniowskim.
Budżet projektu wynosił ogółem 2 542 300 zł.

Poniżej przedstawiamy produkty i rezultaty osiągnięte w wyniku realizacji projektu*:
 
Lp. Produkt/Rezultat Wartość zakładana Wartość osiągnięta %  osiągnięcia zakładanych wartości składników Uwagi
1. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie 307 289 94,14%  
2.
 
Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 72 85 118,06%  
3.
 
Liczba osób poniżej 30 lat
z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie
9 9 100%  
4. Liczba osób, które otrzymały środki
na rozpoczęcie działalności gospodarczej
42 37 88,10%  
5. Liczba osób, które otrzymały
bon szkoleniowy
10 7 70%  
6. Liczba osób objętych pracami interwencyjnymi 26 12 46,15%  
7. Liczba osób, które otrzymały
bon na zasiedlenie
10 7 70%  
8. Liczba osób objętych poradnictwem zawodowym lub pośrednictwem pracy 307 289 103,20%  
9. Liczba osób objętym stażem
(w tym bony stażowe)
219 226 103,20%  
10. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób niepełnosprawnych 17% 50% Nie dotyczy  
11. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób długotrwale bezrobotnych 35% 68% Nie dotyczy  
12. Wskaźnik efektywności zatrudnionej dla osób o niskich kwalifikacjach 36% 69,47% Nie dotyczy  
13. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników niekwalifikujących się do żadnej
 z poniżej wymienionych grup docelowych
43% 67,74 Nie dotyczy  
 
*dane pochodzą z Karty Zamknięcia Projektu PO WER 2014-2020 przesłanej przez DWUP w dniu 15.11.2016 r.
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę